Guru

Sám Quy Nguyện

Trầm hương xông ngát điện Sen nở Phật hiện thân Pháp giới thành thanh tịnh Chúng sanh lắng nghiệp trần Đệ tử tâm thành Hướng về tam bảo Phật là thầy chỉ…

Lời Nguyền Của Ma Vương

Xưa kia, khi thế giới còn hỗn loạn dưới sự cai quản của Ma Vương Ba Tuần, Đức Phật thành đạo giúp con người thoát khỏi sự cai quản của Ma Vương,…

Just a simple blog about a married couple.